Jun.03

Scrum Poker

اسکرام پوکر یا پلنینگ پوکر یکی از تکنیک های تخمین زدن حجم کارها در تیم های توسعه نرم افزار است. در این روش هر کدام از اعضای تیم توسعه یک دست کارت عدد گذاری شده دارند که هربار جهت تخمین تسک اعلام شده، به جای اعلام عدد تحمین خود، با قرار دادن یک کارتِ عدد به پشت، تخمین خود از مدت زمان انجام یک کار را اعلام می کنند. پس از اینکه همه ی اعضای گروه کارت های خود را روی میز قرار دادند، همگی کارت ها را به رو برمی گردانند و هرکسی اجازه دارد تا راجع به عدد پیشنهادی خود صحبت کند.

ادامه ی مطلب